Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ISO, GDPR, DPOΗ Έψιλον Πληροφορική, ως μέρος της συμβουλευτικής δραστηριότητάς της, αναλαμβάνει υπηρεσίες Πιστοποίησης ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 και πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες με πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPΟ).

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

To πρότυπο ISO 9001:2015 είναι η 5η έκδοση του προτύπου πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Καθορίζει το γενικό πλαίσιο που απαιτείται από την επιχείρηση για να παρέχει ένα αποδεκτό προϊόν ή υπηρεσία. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση.Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ)(ISMS) ISO 27001:2013

Το ISO 27001:2013 αποτελεί το μόνο επιθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS). Το πρότυπο αυτό απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αξιολογούν τους κινδύνους για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που διαθέτουν και να επιλέξουν τους κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών.

Μπορεί να εφαρμοστεί απ’ όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την δραστηριότητα, την πολυπλοκότητα και τη γεωγραφική τους θέση.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης και εταιρειών υπηρεσιών πληροφορικής.Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Κανονισμός 2016/679, τέθηκε σε εφαρμογή στις 25/5/2018 και αλλάζει όλα τα δεδομένα των επιχειρήσεων και οργανισμών ως προς την ασφάλεια και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Με τον νέο Κανονισμό ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταργείται ο ν.2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα. Η εφαρμογή του Κανονισμού θέτει αρκετές προκλήσεις στις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημοσίου τομέα που θα κληθούν να καταβάλλουν αυξημένα πρόστιμα έως και 20.000.0000€ ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.Share this post

Comments (0)